Pædagogiske læreplaner

Fra august 2004 blev det vedtaget ved lov, at alle daginstitutioner og dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner.

Lovgivning omkring læreplaner  i dagtilbud

Det er ikke noget nyt, at børn skal lære noget af at gå i børnehave, det kan de slet ikke lade være med, men fra statens side lægges med loven op til, at der arbejdes mere målrettet med børns læring og kompetencer. Vi skal i vores pædagogiske læreplaner beskrive mål for læring, aktiviteter og pædagogiske metoder.

”Pædagogiske læreplaner i dagtilbud” er ikke en selvstændig ny lov, men en tilføjelse til allerede eksisterende bekendtgørelse af lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge, også kaldet Dagtilbudsloven. Dagtilbudsloven fastsætter nogle værdier for det pædagogiske arbejde. Fra at have været et pasnings- og opbevaringssted for børn, blev daginstitutionen til et sted, hvor vi som pædagoger tilrettelægger „læringsmiljøer“ for børn. 

Læring

Læring er det nye kodeord og med de pædagogiske læreplaner lægges op til en præcisering af, at vi skal sikre, at børn lærer noget. Nu skal det af den pædagogiske læreplan fremgå, hvordan vi vil arbejde med et givent emne eller tema, og på hvilken måde vi vil understøtte og udfordre børns læring inden for området. De pædagogiske læreplaner skal skabe de bedste betingelser for, at alle børn kan udvikle sig, lære sig selv og verden at kende.

Læreplanerne er også med til at sætte fokus på de børn, der har særlige behov og udfordringer. Det kan være børn med forskellige vanskeligheder og handicap, og børn, der ikke har så stor opbakning og støtte hjemmefra. Det er ofte børn der i forvejen er lavet mål- og handleplaner for.

Temaer i læreplanen 

De temaer, der som minimum skal være fokus på i daginstitutionernes læreplanen er:

Personlige kompetencer

Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed.

Sociale kompetencer

Etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier, 

Sprog

Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, 

Krop og bevægelse

Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og grovmotoriske bevægelser, kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder. 

Naturen og naturfænomener

Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning og kende kategorier som vægt, form og antal, 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler m.v.

Pædagogiske læreplaner BH Bredstrupsgade

Afrapportering af pædagogiske læreplaner 2015